JAKO??? I PRECYZJA NA CZAS

Witamy na naszej stronie

 

   Puckie Zak??ady Mechaniczne „Amex” Spó??ka z o.o. to firma oferuj?ca bardzo szerok? gam? us??ug od projektowania po gotowy wyrób i próby ruchowe. Obecnie specjalizujemy si? w produkcji „offshore” czyli gotowych urz?dze?? wiertniczych do wydobycia ropy naftowej i gazu. Bazuj?c na nowoczesnym parku maszynowym i wieloletnim do??wiadczeniu wysoko wykwalifikowanych pracowników oferujemy równie??: cz???ci zamienne do silników u??ywanych w bran??y morskiej i kolejnictwie, pompy wysokoci??nieniowe, nap?dy morskie a tak??e szeroki zakres us??ug odlewniczych, spawalniczych, obróbki mechanicznej i projektowych.

 

    Nasz zak??ad produkcyjny mie??ci si? w Pucku a nowa hala monta??owa zlokalizowana jest w miejscowo??ci Kartoszyno nad jeziorem ??arnowieckim. Nasi pracownicy z dzia??ów konstrukcyjno-technologicznego, handlowego, odlewni, spawalni, obróbki mechanicznej, malarni, monta??u (równie?? elektrycznego i hydraulicznego), kontroli jako??ci - to po???czenie rutyny i m??odo??ci co zapewnia firmie rozwój przy zachowaniu norm wypracowanych w przesz??o??ci. Potwierdzeniem jako??ci ??wiadczonych us??ug jest uzyskany certyfikat zarz?dzania jako??ci? ISO 9001:2008 (Det Norske Veritas) w zakresie "Produkcja i monta?? urz?dze?? wiertniczych do zastosowania w przemy??le wydobywczym ropy naftowej (offshore)" oraz uznanie odlewni (Lloyd's Register).

 

Nasz? misj? jest ci?g??y rozwój i rozszerzenie wspó??pracy z kluczowymi klientami poprzez realizacj? innowacyjnych projektów wymagaj?cych szerokiej wiedzy oraz do??wiadczenia.

 

Mapka dojazdu

 

ISO 9001:2008

Det Norske Veritas

Certyfikat Zarz?dzania Jako??ci?

ISO 9001:2008

Certyfikat uznania odlewni Nr: MD00/2607/0007/5

Dzia?? odlewni zdoby?? uznanie

LLoyd's Register

Diamenty Forbesa 2012

 

Dyplom za zaj?cie II miejsca w rankingu

Diamenty Forbesa 2012

Gazele Biznesu 2010

Dziennik Puls Biznesu potwierdza

przynale??no??? firmy

do elitarnego klubu Gazel Biznesu

Gazele Biznesu 2009

 

Dziennik Puls Biznesu potwierdza przynale??no??? firmy

do elitarnego klubu Gazel Biznesu

Gazele Biznesu 2006

 

Dziennik Puls Biznesu potwierdza przynale??no??? firmy

do elitarnego klubu Gazel Biznesu

CERTYFIKAT WIARYGODNO??CI

 

KLIKNIJ TUTAJ